گمانهزنی از درآمد نفتی 1401

اما در سال 1986، با کاهش شدید قیمت نفت، رابطه میان قیمت نفت و متغیرهای کلان اقتصادی تضعیف شد و استفاده از تصریحات متقارن برای الگوسازی روابط مذکور مورد تردید قرار گرفت. در دورههای مورد بررسی که در بالا ذکر شد، سهم نان و برنج در کالری مصرفی روزانه، نسبت به هم رابطهای معکوس دارند. آنها به این نتیجه رسیدند که شوک منفی قیمت نفت (افزایش قیمت نفت) اثری بیش ازشوک مثبت قیمت نفت بر فعالیت اقتصادی دارد.

معاون ارزی بانک مرکزی میگوید: ما معتقدیم تحریم بانک مرکزی از طریق سازمان ملل اصلا امکان ندارد؛ چون آمریکا با برخی دولت اروپایی نمیتوانند جامعه بینالمللی را درخصوص این نوع تحریم اقناع کند، اما ممکن است آمریکا با همکاری چند کشور اروپایی دست به چنین اقدامی بزنند که در مقابل آن باید هزینههای بالای آن را بپرازند، اما این اقدام احتمالی هم نمیتواند آسیبی به کشور وارد کند. در زمینه شاخصهای قیمت و کاربرد آنها در مسائل اقتصادی در این شماره «نشریه گزیده مطالب آماری» نیز آمده است: شاخص قیمتها نشان میدهد که مقدار کالایی که در سال 1368 با یک تومان خریداری میشده است، در سال 1361 با پرداخت 3 ریال قابلخریداری بوده است.

تاکنون مدلهای زیادی در مورد تحلیل نوسانات بازدهی سهام و شاخص قیمت سهام پیشنهاد شده است. در این مطالعه، اثرات سیاستهای نفت و گاز در قالب پیشنوشتههای مختلف برای بخشهای مختلف اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. مختلف کشور استفاده می شود. اگر یک تورمی 25 درصدی از منشا فشار تقاضا در کشور وجود داشته باشد، آن قدر برای مردم سخت و رنج آور نیست چون در عمل تقاضا مردم بالا رفته است و مردم خرید کردهاند اما اگر همین پدیده از منشا فشار هزینه و در دوره رکود اتفاق بیفتد برای مردم سخت خواهد بود.

در بخش دیگری از این نشست، ندری درباره تاثیر نرخ ارز بر روی هزینه تولید بنگاهها گفت: باید بررسی کرد که افزایش نرخ ارز به چه میزان بر روی افزایش هزینههای تولید و قیمت کالا اثر میگذارد زیرا در حال حاضر کشور چندان واردات مصرفی ندارد که وقتی نرخ ارز بالا رفت، آن کالاها هم گران شوند. عوارض بندری یکی از مسائل اختلافی ایران و کنسرسیوم بینالمللی نفت بود که از چند سال قبل از طرف وزارت دارایی مورد تعقیب قرار گرفت.

آزمون بازتولید رفتار به این صورت است که روند شبیهسازی شده برخی از متغیرهای مهم الگو توسط نرمافزار و الگوی طراحی شده با روند تغییرات آنها در دنیای واقعی (بر اساس آمارهای واقعی) به صورت جدول و نموداری مورد مقایسه قرار میگیرند. در این حالت نوار روشن یک رنگ روی نوار تاریک رنگ دیگر می افتد و مرز نوارها مشخص نمی شود، ولی در جایی که اختلاف راه صفر است، چون همه رنگها با هم تداخل سازنده انجام می دهند، نوار روشن سفید خواهیم داشت، این نوار ، نوار روشن مرکزی می باشد.

تعریف دقیقی برای نور نداریم، جسم شناخته شده یا مدل مشخص که شبیه آن باشد وجود ندارد. وی افزود: جهش های تورمی اخیر ناشی از تورم کلاسیک فشار تقاضا نیست زیرا این موضوع را میتوان با بررسی یک سری اقلام و محصولاتی که افزایش شدید قیمتی داشتهاند، مشخص نمود زیرا اگر افزایش قیمتها نتیجه افزایش تقاضا باشد، ابتدا باید تقاضا بالا رود و بعد قیمت شروع به افزایش کند. درودیان درباره راهکارهای مدیریت نقدینگی که برای مدیریت تورم مطرح میشود، گفت: نقدینگی متغیری نیست که در کنترل کامل سیاستگذار باشد که امروز یک دکمه بزند و نقدینگی کم شود زیرا رشد نقدینگی در ایران پدیده ای ساختاری است که ساختار دارد به سیاستگذاران تحمیل میکند.

درودیان هم درباره پدیده تورم در چند دهه اخیر گفت: در موضوع تورم باید بین دو تیپ مقاطع زمانی در کشور تفکیک و تمایز قائل شد و دورههایی که مجموعه شرایط اقتصادی کشور عادی است را جدا از دورههایی که شرایط کشور عادی نیست، تحلیل کرد. این مدرس دانشگاه توضیح داد: اما در دورههایی که رفتار تورمی متفاوت و همراه با شوک تورمی است، میتوان به عوامل فشار هزینه به عنوان ریشه تورم اشاره کرد که در مجموع پدیده تورم رکودی را در اقتصاد به وجود میآورد.

این سرکشی تورم موجب میشود تا فشار تورمی کاملا محسوسی به مردم وارد شود تا حدی که بعضا تغییر قیمتها هفتگی و روزانه اتفاق میافتد. افزایش 75 درصدی نرخ اکتشاف، افزایش 20 درصدی سرمایهگذاری در توسعه، افزایش 5 درصدی سرمایهگذاری در بهبود تکنولوژی، گسترش تولید گاز از منابع نامتعارف آن در سطح جهان و اعمال همزمان تمامی پیشنوشتهها به ترتیب پیشنوشتههای اول تا پنجم این مطالعه را تشکیل میدهد.

بهترین جنبه تحلیلی تئوری q موردی است که ذیلاً به آن اشاره می شود: اگر هزینه جایگزینی سرمیاه و ماشین آلات سرمایه ای ( استهلاک) را بدانیم بعد می توانیم ارزش بازاری سهام مؤسسه را جویا شده و پیدا کنیم و سپس به طور متوسط Q متوسط آن را محاسبه کنیم. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که چنانچه وضعیت کنونی در خصوص تولید گاز، مصرف و سطح فناوری ادامه یابد، ایران در افق 1404 تنها به هدف 75 درصدی سهم مصرف گاز در میان فرآوردههای انرژی دست پیدا خواهد کرد.

یعنی دولت اوراقی را به مردم و یا نهادها میفروشد و در سررسید اوراق، اصل و سود آن را به خریداران پس میدهد.

ندری با تاکید بر اینکه در سالهای قبل دولت با استفاده از درآمدهای نفتی در کوتاه مدت نرخ ارز را کنترل میکرد که به این ترتیب هم آثار تورمی رشد نقدینگی مهار و هم مشکلات ساختاری اقتصاد پوشش داده میشد، اظهار داشت: در سه سال اخیر به دلیل این که درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا کرد، امکان مدیریت نرخ ارز وجود نداشت و به همین دلیل هم تورم در جامعه بسیار نمود پیدا کرد.

در مجله «گزیده مطالب آماری» که اخیرا ازسوی مرکز آمار ایران منتشرشده آمده است: میزان کالری مصرفی در ایران نسبت به کشورهای همسایه (ترکیه، عربستان سعودی، شوروی و کویت) کمتر بوده و فقط از میزان کالری مصرفی روزانه پاکستان بیشتر است. در سال ۱۹۹۸ میلادی کمتر از ۳ میلیون انسان روی زمینهای کشاوری کار میکردند. کارهایی مثل رشد نقدینگی در بلند مدت تاثیر دارد اما به کار امروز کشور نمیآید ولی باید در بلندمدت به آن فکر کرد و برای آن برنامهریزی داشت.

درودیان درباره علل تورم در دوره های مختلف اقتصاد ایران اظهار داشت: در دورهی اول که همه سالهای بعد از دهه 70 منهای سالهای 73 تا 74، 90 تا 92 و 97 تا 98 را شامل میشود، تورم تقریبا 15 درصدی در کشور وجود داشت که علت آن در درجه اول به رشد نقدینگی بر میگردد. وی اظهار کرد: از شش سال قبل اعلام کردیم که در سیستم بانکی اشکالاتی وجود دارد و باید اصلاح شود؛ اما برخیها به جای اینکه دولت را در زمینه رفع این ایرادات یاری کنند، تلاش کردند تا اختیارات را از دولت بگیرند که مبادا دولت اصلاحاتی انجام دهد.