باید به همه جناحها احترام کنیم

اگر چه الیزابت نیز بخشی از این خانواده ی پرجمعیت بود اما همیشه مورد اذیت و آزار پدرش واقع می شد و بسیار بیشتر از برادران و خواهرانش مورد بی مهری والدینش قرار می گرفت. الیزابت ماس Elisabeth Singleton Moss از جمله بازیگران هالیوودی است که با توانایی فوق العاده بازیگری خود پا به این عرصه گذاشته است. با قدم گذاشتن در حریم این خانه و گشت و گذار در حیاط کوچکش که مملو از درختان صدساله اناراست ماجراجویی شما در این خانه آغاز خواهد شد. مردم در همه زمینه ها، بهترینش را می خواهند، منتهی برخی خیال می کنند مردم فقط در انتخاب ماشین و خانه و یخچال، دنبال بهترین ها هستند. اما آقای احمدینژاد حتی نتوانست وزرای خودشان را تحمل کنند؟ اما کنش سیاسی احمدینژاد چنین خروجی نداشت و بیشترین احزاب و گروهها و نیروها مثل آقای ناطقنوری از صحنه سیاسی حذف شد. چه از پایگاه دین، تمدن، فرقه یا فرهنگ هر کسی بخواهد آدمها را مثل خود کند برای رسیدن به یکپارچگی کارش به منازعه میرسد و به وحدت نمیرسد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی سعد، معاون کاربران و تنظیمگری اجتماعی ساترا، درباره حذف گفتوگوی محمود احمدینژاد از یک سایت اشتراک فیلم، رشته توییتی را منتشر کرد.

راه این نیست. من مطلبی را از سردبیر شما درباره توحید سیاسی خواندم که نوشته بودند که بسیاری از اسلامگرایان برای اقامه توحید در جامعه و برای رساندن جوامع بشری به توحید کارشان به خشونت گراییده. این افراد را نماد ستم میدانست؟ البته انتقادی هم به آقای قوچانی دارم و آن اینکه این فقط توحید سیاسی مسلمانان نیست که چنین میشود؛ البته اشارهای هم به مارکسیستها داشته ولی بهنظر من مدرنیسم هم همینطور است. شما به من بگویید آیا گفتار احمدینژاد در مناظره نسبت به فرزندان آقای هاشمیرفسنجانی و برخی آقازاده ها، تقابل با فکر بود یا تقابل با اجحافی بود که احساس میکرد. شما بگویید تقابل احمدینژاد با فکر بود یا اجحاف. نقد آن را منتشر کنید یا موضع گیری کنید و بگویید یا توضیح دهید که اینجاهایش اشکال دارد. درست در روزی که ترامپ میگوید که من اولین مرحله تحریم را اجرا میکنم اروپا هم میآید بیانیه میدهد که اگر کسی ایران را تحریم کند من تحریمش میکنم و میایستد در برابر آمریکا.

ما باید از همه افکار و اندیشهها بهرهمند بشود و اینجا یک ائتلاف انسانی روی میدهد. اما اگر بکوشیم از سهم همه آدمها از حقیقت بهرهمند بشویم انموقع است که به ائتلاف میرسیم و گرنه نتیجه نزاع است؛ درباره جریانهای سیاسی هم اینطور است. همایش وحدت به نتیجه نمیرسد مگر اینکه بپذیریم که همه جریانهای سیاسی از حقیقت بهرهدارند و ما از سهم آنها بهرهمند شویم. اندیشه رقابت، ستیز و تقابل برای غلبه به وحدت نمیانجامد. اگر ما این را قبول کردیم آن موقع هیچوقت به تقابل بایکدیگر نخواهیم نپرداخت. در دل همه این وقایع، تلاش برای غلبه وجود دارد و همه کوشیدند که طرف مقابل را مثل خود کنند. گفتند راه رسیدن به یکپارچگی در جامعه مثل خود ساختن دیگران است. ما نمیخواهیم کسی را مثل خود کنیم. رئیسجمهور آمریکا، در جدیدترین گاف خود گفت کووید -۱۹ بیش از همه جنگهای قرن گذشته، آمریکاییها را از بین برد از جمله در مقایسه با جنگ با ایران.

مسیحیان با مسلمانان جنگیدند تا همه را مسیحی کنند ا مسلمان جنگیدند تا همه را مسلمان کنند؛ اما هیچکدام از این راهها بهنتیجه نرسیده. سید حسین نقوی حسینی در گفتوگو با ایسنا، درباره استعفای ظریف با بیان اینکه «فراکسیون نمایندگان ولایی صراحتاً اعلام کرده که الان موقعیت خوبی برای استعفای آقای ظریف نیست» ابراز عقیده کرد: دولت آقای روحانی با مجریگری آقای ظریف در سیاست خارجی وقت و انرژی خود را صرف مذاکره با آمریکا و اروپا کرد، شش سال رفت و آمد و نشست و توافق و گفتوگو کرد و نهایتاً ما به جای قبلی یعنی اواخر دولت آقای احمدی نژاد برگشتهایم. معادل انگلیسی توافقنامه Memorandum of Agreement که به اختصار MOA یا بعضاً Agreement نیز نامیده میشود عبارت است از سند مکتوبی از روابط مشترک طرفین که از تراضی و توافق در یک موضوع مشخص پردهبرداری میکند و شرایط و جزئیات توافق طرفین را مشخص میکند. خروج از بحران کنونی نیازمند اقدام است، نه واکنش نشان دادن.آمریکا باید پاسخ دیپلماتیکی را شکل داده و روسیه را علاوه بر شرایط مسکو به شرایط غرب نیز متعهد کند. در پایان بر این نکته تأکید دارم که ما اکنون در نطقه عطفی از تاریخ روابط دو کشور قرار داریم. کار سلبی این است که پایان مراودات فسادانگیز و رانتخواری در کشور است.